Aug 15, 2019 18:34 Asia/Ashgabat
  • Salami: duşmanlar Eýranyň gudratyny nazara alsynlar

Eýranyň Sepah Pasdaranynyň baş serkerdesi Eýranyň duşmanlara berýän sargydy bütindünýä örisinde yslam Eýranyň gudratynyň ýaýranlygydyr şonuň üçin duşmanlar Eýranyň gudratyny göz öňüne almalydyrlar diýdi.

serdar serleşger Husein Salami Eýranyň demirgazyk günbatarynda Sepah Pasdaranyň gury ýer güýjüniň ýumuşly sebitlerini ýakyndan baryp gören mahaly beren gürrüňlerinde Eýran Yslam respublikasy bütindünýä gudratlardan täsir almany özüniň ykdysady, syýasy, medeni we harby garaşsyzlygyny goraýandyr diýdi.

serleşger Salami şeýle-de Eýran yslam respublikasynyň dünýäde garaşsyz gudratdygyny aýdyp bu garaşsyzlyk dünýä üçin bir ülňi bolandyr we milletleriň we ýurtlaryň köpüsine täsir galdyrandyr diýdi.

 

Tags