Awgust 17, 2019 18:04 Asia/Ashgabat
  • Larijani: Eýranyň gudratynyň garşysynda Britaniýa yza çekilmäge mejbur boldy

Eýran Yslam Respublikasynyň mejlis başlygy Ali larijani Eýranyň nebit çekýän GRAc 1 gämisiniň azatlyga goýberilenligine yşarat edip Eýranyň gudratynyň garşysynda Iňlis yza çekilmäge mejbur boldy diýdi.

Eýranyň nebit çekýän GRAc 1 gämisi 4-nji iýulda Ýewropa Bileleşiginiň Siriýa garşy gadaganlyklaryny bozanlygy baradaky puça toslamalaryň bahanasy bilen Jabal Al-Taregde Iňlisiň deňiz güýji tarapyndan tutuldy, şeýle halda Jabal Al-Taregiň ýokary sudy geçen penşenbe güni şol gäminiň azat edilmegine höküm etdi.

habarçymyzyň beren habaryna görä Eýran Yslam Respublikasynyň mejlis başlygy Ali larijani  şu gün mejlisiň maslahatynda eden çykyşynda Britaniýalylar bu günki gün Eýranyň gudratynyň öňkiler ýaly däldigini düşüniň deňiz garakçylykdan el çekmeklige mejbur boldylar diýdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň mejlis başlygy Ali larijani  şeýle-de Amerikanyň tarapyndan Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarifiň gadaganlyklara goşulmagyna yşarat edip Ak Tamyň resmilerine garap egerde bu işiňiz bilen gudratyň görkezilmegi bolýanlygyna pikir etýän bolsaňyz biliň Eýranyň bütin milleti siziň garşyňyzda durandyrlar diýdi.

 

Tag

Teswirler