Awgust 21, 2019 18:20 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi Belent Ýolbaşçy: duşmanyň elinden iş gelmez we ikinji 40 ýyl hökman gowrak boljakdyr

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri, Yslam Respublikasynyň, syýasy, goranyş we ykdysady ugurlarda ösüp öz başarnyklaryny artdyrmaklyga yşarat edip duşman hiç bir işi edip bilmez şeýle halda yslam respublikasynyň 2-nji 40 ýyly hökman deslapky 40 ýyldan biz üçin gowrak we duşmanlar üçin erbeträk boljakdyr diýip nygtadylar.

şu gün Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri prezidentiň we döwlet toparynyň agzalarynyňduşuşygynda beren gürrüňlerinde Amerika, ýewropa we hatda öňki Sawod, şu 40 ýylda Yslam respublikasyna garşy ellerinden gelen işi etdiler emma netije alyp bilmediler diýip sözlerine goşdylar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri şeýle-de ykdysady meselesine yşarat edip çig nebitiň dürli önümlere öwrülmegini, çig nebitiň eksport edilmegine bolýan baknalykdan gutulmagyň asly ýoly bilip ençeme gaýtar aýdylşy ýaly alymlardan we senagatçylardan  haýyrlanylmagy bilen gaz we benzin ýaly durmuşky önümlerden aýry geljekde başga önümlere elgerip bilýändiris şol önümleriň eksport edilmekleriniňdegerligi bolsa çig nebitiň gymmatyndan näçe esse ýokarda bolup bilýändir diýdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri Kaşmir meselesine hem yşarat edip bu sebitiň musulmanlarynyň ýagdaýy barada ynanjyny beýan edip biz Hindistan döwleti bilen gowt gatnaşyklary saklaýarys emma Hindistan döwletiniň kaşmir ilatynyň garşysynda ynsaply syýasaty ileri sürmegine we bu sebitiň musulman ilatyna zor aýtmakdan saklanmagyna garaşýarys diýdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri Kaşmir sebitiniň durmuşky ýagdaýny we şu ugrda Hindistan bilen Pakistanyň agzalalyklaryny, betniýetli Iňlisiň, Hin yklymyndan çykan wagtynda den işleriniň netijesi bilip Iňlisliler kaşmirde çaknyşygyň dowam etmegi üçin bilkaslaýyn bu ýarany bu sebite töňkediler diýip sözlerine goşdylar.

Tag

Teswirler