Awgust 22, 2019 17:46 Asia/Ashgabat
  • Salami:duşmanlar yslam düzgüni bilen ilaty biri birilerine duşman etjek bolýandyrlar

Eýranyň pasdarlar sepah güýjüniň başlygy serdar Huseýin Salami duşmanlaryň esasy maksadyny Eýran ilatyny yslam düzgüniniň garşysynda goýmaklyk bildi.

Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä.serdsr Salami şu gün Eýranyň Maşad şäherinde beren gürrüňlerinde Eýrana garşy ykdysady uruşy dowam etmeklik duşmanlaryň Eýrana garşy yzarlaýan duşmançylykly işleriniň başynda durýandyr we olar özleriniň bu işleri bilen hem ykdysady taýdan Eýrany dyza çökertjek bolýandyrlar diýip beýan etdi.

serdar Salami şeýle-de durmuşda duşmanyň sebit we Eýrana garşy dürli söweşleri şol sanda ruhy,aňtaw we haýbat atyp gorkuzmak uruşy ýola berip duranlygyna yşarat edip duşanyň bu mekirli hereketleri bilen garşylaşmak üçin ähli köpçüligiň meýdanda huzurly bolmaklarynyň zerurlygyny nygtady.

Tag

Teswirler