Sentýabr 11, 2019 15:59 Asia/Ashgabat
  • Ruhani:Amerika özüniň uruş araýan syýasatyny ýatyrmalydyr

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýran milletiniň ýol ýörelgesi çydam görkezip duşmanlaryň basyşlarynyň garşysynda durmaklykdyr diýmek bilen Amerika döwleti uruşy araýan orundarlaryny şeýle-de özüniň basyşlaryny we uruş aramak syýasatyny gyrakda goýmalydyr diýip nygtady.

prezident Ruhani şu gün döwlet kabinetiniň maslahatynda beren gürrüňlerinde Eýranyň mantygy ýadro tehnologiýasynda parahatçylykly maksatlar ugurynda peýdalanmaklykdyr diýmek bilen ýadro ylalaşygyň iş maslahatyndahem Eýran hütdämenligiň garşysynda hütdämendir garşy taraplar öz wezipelerine amal etseler biz hem amal etjekdiris diýip yglan etdi.

ýadro ylalaşygyň iş maslahatndaky Eýranyň jogapkärçiliklerini azaltmak ugurda Tehranyň äden 3-nji ädimi gaty möhüm ädimdir we gerek bolsa Eýran geljekde hem kä ädimleri äder diýip prezident Hasan Ruhani aýtdy.

ol durmuşda bütin dünýä köpçüligi Eýran ýurduny bir parahat söýer ýurt hökmünde ykrar edip durandyr diýmek bilen Eýran hiç bir ýurduň tersine elgatyjylygyň we gadaganlygyň başyny başlan däldir eýsem Eýranyň garşy taraplary öz jogapkärçiliklerini aýak aşaga salandyrlar diýip beýan etdi.

Tag

Teswirler