Sentýabr 15, 2019 18:28 Asia/Ashgabat
  • Zarif:Amerikanyň syýasatlary şowsuzlyga uçrandyr

Eýranyň daşary işler ministri Eýranyň Ýemen barada öňe süren teklipleri bu ýurduň kynçylyklaryna soň berip biljekdir diýip ynam bildirdi.

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif özüniň twitter sahypasynda Amerikanyň daşary işler ministri Mike Pompeo ýüzlenip ýazan matlabynda Waşington özüniň Eýran baradaky aňry uç basyş syýasatyny üýtgedip indi aňry uç ýalan syýasatyna ýüzlenip durandyr diýip ýazdy.

Amerika bilen onuň ýaranlary ýarag üstemligi bilen harby üstünlige ýetip bolar diýen gümana gulluk edip indi Ýemen batgalygyna batandyrlar diýip Zarif nygtady.

Eýrany ýazykly tanap ýemeniň pajygasyna soň berip bolmaz eýsem uruşy togtadyp söhbetdeşligi başlamak barada Eýranyň beren teklibini kabul etmek bilen belkide Ýemen dartgynlylygyna çäre görsün diýip Zarif aýtdy.

şol bir wagtda Arap Bileleşigi hem saud Birleşeginiň Ýemen ilatyna garşy ýola beýän hüjümlerine yşarat etmezden Ýemenlileriň Arabystanyň nebit gurluşyklaryna eden hüjümlerini howply bildi.

bu bileleşik özüniň çykaran beýannamasynda ýemenlileriň bu hereketini arap ýurtlaryň amanlygyna howply bildi.

 

Tag

Teswirler