Sentýabr 16, 2019 21:14 Asia/Ashgabat
  • Musawi: ýadro ylalaşygyň çarçuwasynda Eýranyň, öz borçlaryny azaltmagy dowam edýär

Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Seýed Abbas Musawi halkara ýadro ylalaşygyň çarçuwasynda Eýranyň öz borçlaryny azaltmak işiniň dowam edýänligini yglan etdi.

şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Seýed Abbas Musawi içeri we daşary habarçylaryň arasynda eden çykyşynda Eýranyň, ýadro ylalaşykdaky borçlaryny azaltmak ýolunda ardan 3-nji ardymy we Ýewropanyň, ýadro ylalaşygyň garşysyndaky borçlary barada berilen soragyň jogabynda , Eýran bilen 5+0 toparyň arasynda bir ylalaşyk boldy, şeýle halda agza ýurtlaryň birisiniň ondan çykmagyndan soňra galan agzalar ýetişen zyýanlaryň ýerini doldurmakda borçlydyrlar emma şu wagta çenli galan taraplar bu işde üstünlik gazanan däldirler diýdi.

henizem käbir ýurtlaryň öz borçlarynda tapylmaklary üçin beýlekilerden rugsat alýandyklary gynandyryjydyr diiýp Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Seýed Abbas Musawi sözüne goşdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Seýed Abbas Musawi şeýle-de iki tarap hem öz borçlarynda tapylsa Tehran öz borçlarynda tapylmak işlerini dowam etjekdir ýogsada hökman 4-nji ädimini artmak barada berk tutum tutjakdyr diýip nygtap geçdi.

Tag