20 Sentýabr 2019, 18:18
  • oňşarlykly gepleşikler üçin Eýranyň ileri süren 7 çäresi

Eýranyň daşary işler ministri , Amerikanyň Aziýanyň günbatar sebitinde bileleşik gurmak ugrundaky taslamasyny tankyt edip oňşarnykly gepleşikler bilen çözgüt ýol tapylmagy ugrunda Tehran sebit we dünýä örisinde 7 diplomatik çäräni nazara alandyr.

Muhammet Jawad Zarif, Eýran 1985-nji ýylda Pars Aýalagynda howpsuzlygyň bolmagy, 1997-nji ýylda siwilizasiýalar gepleşikleriň taslamasyny ileri sürmegi, 2013-nji ýylda dünýäniň gahar-gazaply işlerden arassa bolmagy, 2014-nji ýylda sebitleýin gepleşikler ýygnagyň guralmagy, 2015-nji ýylda ýemeniň ýaraş taslamasy, 2017-nji ýylda Astana gepleşikleri we 2019-njy ýylda el gatmazlyk şertnama gol çekilmegi ýaly taslamalaryny ileri sürmegi bilen hemişe kynçylyklaryň, oňşarnykly ýollardan çözülmekleriniň yzynda bolandyr diýip şu gün twitter sahypasynda ýazandyr.

Teswirler