Oktýabr 01, 2019 20:27 Asia/Ashgabat
  • serleşger Soleýmani:yslam ynkylabynyň psadarlar sepah güýji Amerikanyň haýbatyny döwendir

yslam ynkylabynyň pasdarlar sepah güýjüniň Kudus güýçleriniň serkerdesi serleşger Gasym Soleýmani sepah döwüre-bap enjamlara beslenen dünýäniň iň uly goşuny bolan Amerika goşunynyň haýbatyny döwüp onuň içiniň boşdygyny bütin dünýä aýan edendir diýip yglan etdi.

serleşger Soleýmani şu gün Tehranda yslam ynkylabynyň pasdarlar sepah güýjüniň serkerdeleriniň 23-nji maslahatynda beren gürrüňlerinde sepahdan musulmanlaryň yzzatynyň baýdakdary höküminde at tutup sepah pasdaran güvji özüniň ynkylapci gecmişine laýyklykda ahlak we dini gymmatlyklara jogapkär bolmakdan arany acan däldir diýip nygtady.

yslam ynkylabynyň pasdarlar sepah güýjüniň Kudus güýçleriniň serkerdesi sözüniň dowamynda sebitiň ýagdaýy we çydam toplumynyň Sionist režimine garşy strategik özgerişleri barada gürrüň gozgap duşmana üstem çykmagyň ýoly tekizlenendir emma mydama hekmet bilen amal edmelidir diýdi.

çydam toplumy geçen 20 ýyllykda dürli şiwalary ileri sürmek bilen duşmany şowsuzlyga uçradandyr diýip yslam ynkylabynyň pasdarlar sepah güýjüniň Kudus güýçleriniň serkerdesi serleşger Gasym Soleýmani aýtdy.

 

 

Tag

Teswirler