Noýabr 05, 2019 20:21 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň , ýadro ylalaşykdaky borçlaryny azaltmak  ugurda 4-nji gadamyna başlady

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň, ýadro ylalaşykdaky borçlaryny azaltmak ugurda 4-nji gadamyna başlanlygyny yglan etmek bilen çarşenbe günden bu gadam Fordo gurluşyklarynda ardylyp başlanýar diýip nygtady.

şu gün Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehranda bir kärhananyň açylyş dabarasynda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşyk boýunça Fordo-de 1044 santrifýyž işlemeli, emma gaz guýulmaly bolan däldir şeýle halda gaz guýmak Fordo-de ertirden başlanýar diýdi.

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani sözleriniň dowamynda ýadro ylalaşykdaky bütin taraplar Eýranyň bir özüniň bu ylalaşyga boýun bilmeýändigini bilmelidirler, ýadro ylalaşykdaky bütin taraplaryň Eýrana garşy gadaganlyklaryň şol sanda demir şaý, töleg, nebit we bank gadaganlyklaryň ýatyrylmagy ugrunda gepleşik geçirmegi üçin iki aý pursatlary bardyr diýdi.

Eýranyň täze işleri hem halkara atom enegiýasy agentliginiň gözegçilik etmegi bilen boljakdyr we 4-nji gadamy hem öňki ardylan gadamlar ýaly yzyna dolap bolýandyr diýip  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani sözüne goşdy.

Yslam Eýranyň prezidenti Eýran milletiniň çydamly we gepleşikler ählidigini aýdyp Eýranyň saýlan ýoly dogry ýoldyr diiýp nygtap geçdi.

Tag

Teswirler