Dekabr 08, 2019 14:17 Asia/Ashgabat
  • Zarif: Eýranly alymlaryň gazananlary duşmanlaryň gözlerine uly tikendir

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Amerikanyň türmesinde halas bolup ýurda dolanan Doktor masoud Soleimanini garşylamak dabarasynda beren gürrüňlerinde geçen 40 ýylyň boýunda Amerika Eýrany ösüşden alyp galjak bolup köp tagalla etdi emma hergiz başaran däldir diýdi.

Muhammet jawad zarif sözüniň dowamynda Doktor Soleimani 14 aýlap delilsiz Amerikada türmä baslandyr diýmek bilen Eýranly alymlaryň gazananlary duşmanlaryň gözlerine uly tikendir diýip nygtady.

Zarif şeýle-de Amerikalylar ençeme gezek Doktro Soleimanidan Amerikada galmagyny isländirler emma bu watanparaz ussat Amerikalylaryň teklibini kabul eden däldir diýdi.Doktor masoud Soleimani hem habarçylaryň arasynda Amerikada türmede başyna geçen ýagdaýdan aýdyp Amerikalylaryň maksady Eýran milletine duşmançylyk etmekdir diýdi.

Doktor Soleimani sözüniň dowamynda Amerikanyň resmileri türmedäki başga bendileri menden daşlaşdyrmak niýeti bilen meni terrorçy adynda tanadandyr emma hiç kim bu toslamany ynanmady diýip beýan etdi.

 

Teswirler