Dekabr 09, 2019 09:56 Asia/Ashgabat

َAmerikada giro alynan Doktor masoud Soleimani türmeden halas bolandan soňra habarçylaryň arasynda Amerikada türmede başyna geçen ýagdaýdan aýdyp Amerikalylaryň maksady Eýran milletine duşmançylyk etmekdir diýdi.

Doktor Soleimani sözüniň dowamynda Amerikanyň resmileri şeýle pisdirler welin türmedäki başga bendileri menden daşlaşdyrmak niýeti bilen meni terrorçy we Amerikada bomba goýmak üçin gelen terrorçy adynda tanadandyr emma hiç kim bu toslamany ynanmady we meniň ýanyma gelip bular näme diýýarler sen Amerikaly resmileriň aýtýan adamsyna meňzemeýärsiň dýip sorag berenlerinde onuň jogabynda bular şeýe pis welin maňa garaşyp duran hassalar bar men bolmasam olar ölýärler diýenimde ölse ölsünler , möhüm däl diýip jogap berdiler diýdim. belli bolşyndan olaryň maksady Eýran milletidir.

Teswirler