Ýanwar 16, 2020 20:28 Asia/Ashgabat

Ruhaniو Eýranyň milleti Amerikanyň hileleriniň we gadaganlyklarynyň garşysynda ýalňyş syýasatlary ileri sürýändigini aýdyp Eýranyň milleti , Amerikanyň hileleriniň we gadaganlyklarynyň garşysynda kuwwatlanandyr diýdi.

şu gün prezident Hasan aruhani merkezi bankyň umumy ýygnagynda beren gürrüňlerinde Sepah Pasdaranyň Kudus güýjüniň serkerdesi general Suleýmaniň şehit bolmagyny pata ýadyp bu harby serkerdäniň Amerikaly terrorçylar tarapyndan şehit edilmegi Aziýanyň günbatar sebitine täsir galdyrdy we kaşnir-den tut Afrika çenli bütin musulmanlar bu ýokary derejeli serkerdäniň matamyny tutup duýgudaşlyk bildirdiler diýip sözlerine goşdy.

prezident Ruhani , Amerikanyň harbylarynyň bazasyna raketa bilen hüjüm etmekde milt edip bilýän ýurtlaryň sany gaty azdyr diýmek bilen Serdar Suleýmaniň şähit edilmeginden soňra Eýran, Amerikanyň harbylarynyň Yrakdaky bazasyna hüjüm etdi we Tramp Eýrana atýan haýbatlaryndan yza çekilmeklige mejbur boldy diýdi.

Tag

Teswirler