Ýanwar 17, 2020 23:06 Asia/Ashgabat
  • Eýran Yslam respubliasynyň kuwwatlylygyna goldaw bermek ugurda Eýran milleti ýol ýöriş geçirdi

juma namazdan soňra Eýran milleti ýurdyň boýdan-başynda Eýran Yslam respubliasynyň kuwwatlylygyna goldaw bermek ugurda ýol ýöriş geçirdi.

Eýran miletiniň millionlarçasy dürli şäherlerde(Tehrandan başga)ýol ýöriş edip Amerikanyň yzygiderli hilelerini hemde Iňlisiň Eýranyň içeri işlerine gatyşmagyny ýazgarmak bilen Eýran Yslam respublikasyny hemde Sepah Pasdarany goldaýanlygyny yglan etdi.

Eýran milleti ýol ýörişden soňra bir kararhat arkaly Amerika bilen Iňlisiň Eýrana garşy duşmançylygynyň sebäbini olaryň Eýrana bolan agalygynyň soňlanlygydygyny yglan etdi.

Teswirler