Fewral 19, 2020 19:04 Asia/Ashgabat
  • Zarif: Ýewropalylar gysyşa boun bolýandyklaryny belli etdiler

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif, Ýewropalylaryň, Eýrana garşy bikanun gadaganlyklarda Amerika boýun bolmagy bilen gysyş astynda galýandyklaryny görkezendiklerini aýdyp Amerika, Ýewropalylaryň şeýle syýasatynyň garşysynda olara gadaganlyklar bilen haýbat atdy diýdi.

şu gün Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif, döwlet toparyň maslahatynyň soňunda habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde Ýewropa Bileleşiginiň maliýe we goranyş bölümde garaşsyz bolmaýanlygy Amerikanyň syýasatlaryna eýermeginiň netijesidir diýip ýatlara berdi.

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif, sözüniň dowamynda Eýran ilatynyň yslam şura mejlisiniň 11-nji döwür saýlawlaryna şohunly goşuljakdyklaryny aýdyp Eýranyň ilaty Waşingtonyň aňrybaş agram berme syýasatynanyň ýeňilendigini ýene bir gezek görkezjekdirler diýip sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler