Fewral 21, 2020 20:08 Asia/Ashgabat
  • Aýatolla Hatami: Eýranyň ilaty saýlawlara giňden gatnaşyp ölüm bolsun Amerika diýlen şygary ýerine ýetirdiler

Tehraniň juma namazynyň hatyby Eýranyň yslam şura mejlisiniň 11-nji döwür saýlawlary bilen bolbaşçylygyň hubralar mejlisiniň ilkinji döwürara saýlawlaryna ilatyň uly hyjuw bilen gatnaşýandygyna yşarat edip Eýranyň ilaty saýlawlara gatnaşmagy bilen ölüm bolsun Amerika diýlen şygary ýerine ýetirdiler diýdi.

Tehraniň juma namazynyň hatyby Aýatolla Seýed Ahmad hatami ilatyň saýlawlara giň gerimde gatnaşmagynyň duşmany gazaba çykarandygyny aýdyp duşmanlar we olara garaşly media serişdeler Eýran ilatynyň saýlawlara gatnaşmakdan saklanmaklaryny ýalbardylar emma Eýranyň ilaty öz huzury bilen olara berk jogaby berdiler diýip sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler