Fewral 23, 2020 19:06 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi Belent Ýolbaşçy Eýran milletine gadyrdanlygyny bildirdiler

EÝranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Blenet Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri saýlawlaryň uly synagynda Eýran milletiniň gowy huzurly bolup duşmanlaryň köptaraplaýyn wagyz işlerini netijesiz goýmaklaryndan gadyrdanlyk edip duşmanyň, ýurdyň dürli bölümlerine urgy urmak ugrundaky hilesine garşy göreşilmeginde hemmeler hüşgär we taýýar bolmalydyrlar diýip nygtadylar.

EÝranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Blenet Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri şu gün ertir bilen fyg-dan daşardaky sapaklarynyň başynda beren gürrüňlerinde ilatyň saýlawlara goşulmaklarynyň tersine kesekileriň ýaýradyş enjamlarynyň köp tagalla edip tersin ýagdaýy döretmekçi bolandyklaryna yşarat edip bu tersin ýaýradyşlar birnäçe aý mundan ozaldan başlandy we saýlawlar wagtynyň golaýlamagy bilen köpeldi we soňky iki günde hem bir kesel we Wirusyň bahanasy bilen olaryň habar serişdeleri ilaty saýlawlara goşulmakdan alyp galmakda bir az pursatdan hem göz nummadylar diiýp ýatlara berdiler.

EÝranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Blenet Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri duşmançylykly ýaýradyşlyklaryň bolmagy bilen hem saýlawlarda ilatyň ýaýbaň huzurly bolmaklary babatly çuň gadyrdanlyk we hudý tagalany şükür edip hudaý tagala bu milleti ýeňişe ýetirmek üçin yrada edendir diýdiler.

Tag

Teswirler