Aprel 06, 2020 20:59 Asia/Ashgabat
  • Räisi:Amerikanyň Eýrana kömek bermek baradaky toslamasy Trampyň nadanlygyndan bir nyşandyr

Eýranyň kazyýet ulgamynyň başlygy Eýran isleg bildiren ýagdaýynda Eýrana kömek etmek barada Amerikanyň prezidenti Trampyň dile getiren toslamasyna yşarat edip Trampyň bu sözleri onuň akmaklygynyň alamatydyr diýip beýan etdi.

Eýranyň kazyýet ulgamynyň başlygy Seýed Ybrahym Räesi şu gün Eýranyň kazyýet güýjüniň ýokary derejeli orundarlarynyň maslahatynda beren gürrüňlerinde:ne Eýran öz duşmanyndan kömek sorar we nede Amerikanyň bu işe maýyldyr we nede Amerikanyň Eýrana garşy ýola beren zalymlykly gadaganlyklary üçin bu kömekleriň durmuşa geçmegine ýerlik bardyr diýip yglan etdi.

Räesi Amerika ilatynyň duş bolup duran ykdysady kynçylyklaryna hem-de Ýewropa ýurtlaryna barýan dermanlaryň we lukmançylyk enjamlaryň Amerika tarapyndan ogurlanylmagyna yşarat edip koronawirusynyň ýaýramagy üçin Ýewropa ýurtlarynda ilat super marketlere we dermanhanalara çozan bolsalar Amerikada ilat haryt merkezlere we dermanhanalara çozmakdan aýry ýarag satylýan magazynlara hem çozandyrlar diýip beýan etdi.

Tag

Teswirler