Aprel 08, 2020 18:12 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň ykdysady söweşiň ýerine Orsýetiň ýaşyl koridory döretmek pikirini garşy almagy

Eýranyň daşary işler ministri korona keseliniň bir ýurtdan onuň goňşy ýurtlaryna ýaýramak ähtimalyna yşarat etmek bilen:ykdysady söweşiň ýerine Orsýetiň ýaşyl koridoryny ýola goýulmagy barada Orsýetiň öňe süren pikirine Eýran hemaýat berýändir diýdi.

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif şu gün özüniň twitter sahypasynda ýazan matlabynda korona garşy göreşiň çarçuwasynda Eýrana garşy gadaganlyklaryň ýatyrylmagy barada dünýä derejesinde bildirilip duran isleglere Amerika döwleti üns berýän däldir diýmek bilen köp ýurtlar korona garşy göreşiň çarçuwasynda öz serhetlerini baglandyrlar emma kömek ýetirmek işini togtadan däldirler diýip ýazdy.

Zarif düýn beren gürrüňlerinde hem Eýran Amerikanyň sadakasyna mätäç däldir diýmek bilen Waşingtonyň Eýrana garşy ýola beren gadaganlyklarynyň ýatyrylmagynyň zerurlygyny nygtady.

Tag

Teswirler