Maý 22, 2020 11:10 Asia/Ashgabat
  • Ruhani: Al-Kuds güni, yslam ideallaryny goramakda musulmanlaryň tutanýerliliginiň we jebisliginiň nyşanydyr

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani penşenbe agşam bütindünýä Kudus gününiň gelip ýetmegi mynasybetli "Kudus, Palestinanyň paýtagty" adyndaky üýtgewsiz ýörelgesine yşarat edip Remezan aýynyň soňky anna güni ezilen Palestina halkyna goldaw bermek dabarasyny geçirmek musulmanlaryň yslam ideallaryny goramakda tutanýerliliginiň, agzybirliginiň we duýgudaşlygynyň nyşanydyr.

Bu habarda Hasan Ruhani, Halkara beýik we aýgytly Kudus gününi hatyralap,   Mujahidleriň we Saberisiň soňky ýeňşiniň şübhesizdigini aýtdy.

Ruhani, şeýle hem, beýik Eýran halkynyň Palestina meselesine berýän yzygiderli goldawyna ünsi çekdi we şeýle diýdi: Ynkylap ideallaryndan we Ymam Humeýniniň dünýäniň ezilen halklaryna, esasanam Palestiniň goragsyz halkyna goldaw bermekden ylham alyp, Eýranyň  akylly halky elmydama aň-bilim hereketleriniň öňdebaryjysy we çeşmesi bolupdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti sütemçilere garşy göreşiň we ezilenleri goramagyň dowam etjekdigini, sebäbi bu hyjuwyň we erkiň Aşuranyň ýagty we ylham berýän mekdebinde kök urandygyny aýtdy.

 

Teswirler