Maý 27, 2020 17:59 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: Bilerme, işjeň we dogruçyl wekiller bilen mejlis işleriň başyny çekjekdir

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy Eýranyň Yslam şura mejlisiniň 11-nji möhletiniň açylyş dabarasy mynasybetli eden ýüzlenmesinde Mejlisiň işjeň bolmagy üçin talaplaryň biri, ýurduň işjeň, tertipli, arassa, ygtybarly we bilimli wekilleriniň bolmagydygyny aýtdy.

Şu gün irden (çarşenbe) Hojjat al-Islam wal-Muslimin "Muhammet Muhammedi Golpayegani" mejlisiň 11-nji döwrüniň açylyş dabarasynda okalan bu habarda,"Ykdysadyýet we medeniýet" ýurduň ileri tutulýan ugurlarynyň üstünde durýandygyny belläp, Aýatolla Hameneý kanun çykaryjylary garyplaryň durmuşyny ileri tutmaga, iş we önümçilik we inflýasiýa ýaly esasy ykdysady ugurlary özgertmäge, gözegçilik wezipelerinde takwa we adalatlylyga çagyrdy. Möhüm wakalar we ýerine ýetiriji we kazyýet bilen doganlyk gatnaşyklary boýunça rewolýusiýa pozisiýalary maslahat berildiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, mejlisiň täze möhletiniň başlanmagyndan we yslam halkynyň bu şöhratly we ajaýyp maňlaýynyň dünýä gözüniň alnynda kanagatlanýandygyny aýtdy.

Ymam Homeýniniň mejlisiň jogapkärdigini düşündirişini parlamentiň mertebesi we borjy üçin iň giňişleýin düşündiriş hökmünde kabul etdi we sözüniň dowamynda Kanuny konstitusiýada görkezilen iň ýokary derejelere we ugurlara barýan ýurduň ýoly hasaplasak, parlament bu möhüm ýoly we möhüm açylyşy amala aşyrmagy maksat edinýär diýdiler.

Aýatolla Hameneýi, kanunyň kazyýetde, şeýle hem parlamentiň özünde derňelmek hukugy, ýokary derejeli döwlet işgärlerini ret etmek we kabul etmek hukugy, ýatlatmak, sorag etmek we jogapkärçilige çekmek ýaly kanunlaryň ýerine ýetirilmegini kepillendirmek üçin bar bolan mümkinçiliklere ünsi çekip, kanunyň ýolundan gitmelidigini aýdyp Kanun dogry, ýerine ýetirilse we ýerine ýetiriş kepillikleri dogry ulanylsa, ýurt belent maksatlaryna ýeter diýip nygtadylar.

 

Teswirler