Maý 28, 2020 17:23 Asia/Ashgabat
  • yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň permany bilen Ali Larijaniň düzgüniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň agzalygyna kabul edildi

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideriniň hökümi bilen Eýranyň ozalky mejlis başlygy Ali Larijani düzgüniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň agzalygyna we mertebesi belent ýolbaşçynyň geňeşdarlygyna bellendi.

siz alyjenabyň dürli işlerde aýratynda mejlisiň üç döwürine baştutanlyk etmekde el-geren peýdaly tejribeleriňizi göz öňüne almak bilen sizi ýolbaşçylygyň geňeşçisi höküminde hem-de düzgüniň salasyny saýgaryş ýygnagynyň agzasy höküminde belleýärin diýilip Aýatolla Hameneýi hezretleriň ýaňky höküminde getirilýär.

siziň bu täze jogapkärçiligiňiziň düzgüniň beýik maksatlarynyň gullugynda bolmagyny umyt edýärin diýip hezretleri bu permanda nygtap geçendir.

Teswirler