Iýul 12, 2020 20:17 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: Sanksiýalara garamazdan duşmanlar Eýrana garşy maksatlaryna ýetip bilmediler

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, Eýran halkynyň häkimiýete garşy islendik hereketiň öňünde duşmany lapykeç edýändigini aýddyp Häzirki wagtda duşmanlaryň ykrar edişi ýaly, iň berk sanksiýalara we ähli taraplaýyn basyşa garamazdan, duşmanlar Eýrana garşy maksatlaryna ýetip bilmediler diýip nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý, şu gün irden (ýekşenbe) Eýranyň Yslam şura mejlisiniň agzalary bilen wideo aragatnaşygynda "ýurduň kuwwatlylygyna we maddy mümkinçiliklerine" we "milletiň ruhy we dini ukyplaryna salgylanyp Bar bolan ähli meseleleriň çözülip biljekdigine ynanýarys we mejlis meseläni ileri tutmak, çetleşdirmekden gaça durmak we halk üçin çyn ýürekden işlemek arkaly meseläni çözmek prosesine görnükli täsir etmelidir diiýp beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi 11-nji Mejlisi rewolýusiýadan soň iň güýçli we iň ynkylap ýygnaklarynyň biri diýip atlandyrmak bilen bir wagtda "Höweslendiriji, wepaly, başarnykly, bilimli we täsirli ýaşlaryň" ýerine ýetiriji wezipelerde tejribeli şahsyýetleriň we mundan ozal deputatlyga saýlananlaryň ýanynda bolmagy 11-nji parlamenti gaty gowy we geljegi uly parlament etdi diýdiler diýip beýan etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň ýolbaşçysy ýurduň köp ykdysady meselelerini "kesel" bilen deňeşdirdi we şol bir wagtyň özünde-de  Güýçli we goranyş güýji sebäpli ýurt bu keseli ýeňip geçip biler diýdiler.

Aýatolla Hameneýi ýurduň käbir mümkinçiliklerini suratlandyrmakda Bilime esaslanýan müňlerçe kompaniýanyň döredilmegi, ýüzlerçe infrastruktura taslamasynyň durmuşa geçirilmegi, täze taslamalaryň üznüksiz ulanylmagy, harby pudagyň haýran galdyryjy üstünlikleri we kosmos meselelerinde haýran galdyryjy üstünlikler ýurtda gaty güýçli we giň mümkinçilikleriň bir bölegini ulanmagyň netijesidir diýip nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, şeýle hem "koronanyň ilkinji tolkunynyň öňünde halkyň öz wagtynda we yhlasly bolmagy", "ejiz maşgalalara wepaly kömek bermekde halkyň bahasyna ýetip bolmajak hyzmatlary" we "Sardar Soleimani ýörişinde halkyň şöhratly we ajaýyp barlygy" barada mysal getirdiler we Eýranlylaryň, ýagny Şehit Soleýmanyň "milli we jihadi häkimiýetiniň ýüze çykmagy" hormatyna, adamlar tekepbirlige garşy göreşe we çydama ynanýandyklaryny görkezdiler diýip beýan etdiler.

 

 

 

 

Teswirler