Awgust 04, 2020 17:16 Asia/Ashgabat
  • Ruhani:duşmanlar özleriniň Eýrana garşy yzarlaýan ruhy uruşlarynda Eýranda ele gelen üstünlikleri inkär edýändir

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti, döwletiň netijesizligine itergi bermek we ýurduň beýik ukyplaryny we üstünliklerini ýoýmak duşmanlaryň Eýran halkyna garşy ruhy söweşiniň esasy okydygyny aýtdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün döwletiň ykdysady utgaşdyryş merkeziniň mejlisinde Yslam Rewolýusiýasynyň Leader ýolbaşçysynyň Eýran halkynyň uzak wagtlap dowam edýän duşmanlarynyň ykdysady ösüşiň öňüni almak baradaky gysga möhletli we uzak möhletli maksatlary baradaky buýruklaryna salgylanyp şu esasda iki akym diýmek inkär etmeklik we sanksiýalar akymlary zamandaş ýurduň ykdysady ösüşiniň öňüni almagyň we gelejegi garanky görkezmegiň yzyndadyrlar diýip beýan etdi.

Ruhani, hökümetiň ýurduň ykdysadyýetini dolandyrmak ugrundaky tagallalaryna yşarat edip Iki ýarym ýyldan gowrak wagt bäri Eýran hökümeti, halka zerur zatlary we esasy harytlary bermekden we taslamanyň açylyş dabarasyndan başga-da, nebit girdejilerine garaşlylygy ep-esli azaltmak bilen ýurdy dolandyrmagy başardy we Nebit däl eksport akymyny dowam etdirmek we önümçiligiň ýapylmagynyň we işsizligiň ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin ýurduň dürli künjeklerindäki iri kompaniýalary hereketde saklandyr diýip belläp geçdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti korona keseliniň dünýä ykdysadyýetine, hatda ösen we güýçli ýurtlara-da ýetiren uly zyýanlaryna yşarat edip Eýranda önümçiligiň ýagdaýyny Ýewropada 10% -den gowrak we ABŞ-da 30% -den gowrak azalýan beýleki ýurtlarda jemi içerki önümiň pese gaçmagy bilen deňeşdireniňde, bu global krizisde Eýranyň ykdysadyýetiniň has çydamlydygyny görkezýär diýip beýan etdi.

Tag

Teswirler