Awgust 04, 2020 19:10 Asia/Ashgabat
  • Amerika, näme üçin terrorçylary hemaýat etýär?

Eýran yslam respublikasynyň aňtaw ministrligi Tondar adly terrorçy toparyň serkerdesi Jamşit Şadmähdi çylşyrymly bir operasiýa boýunça tutulandyr.

Eýran yslam respublikasynyň aňtaw ministrligi bir beýannamany berip Amerikadan Eýranda bolýan bozgunçylykly we ýaragly operasiýalary hedaýat etýän Tondar adly terrorçy toparyň serkerdesi Jamşit Şadmähd çylşyrymly bir operasiýa boýunça Eýranyň amanlyk güýçleri üstünli tutulandyr diýip yglan etdi. Tondar adly terrorçy topar 2004 –nji ýylynda lakamy Frud Fuladwand bolan Fatholla Manuçehri adly bir adam üstünli guruldy.bu adam toparjygy gurmakdan maksat bir ýylyň boýunda Eýran yslam respublikasynyň düzgünini ýykmakdyr diýip yglan etdipdi. Frud Fuladwandyň tele-kanaly bolan your tý kanaly bu toparjygyň pazisiýalaryny neşir bermek işi edýändir. Bu toparjyk 2008-nji ýylynda Eýranyň günortasynda ýerleşen Pars welaýatynyň merkezi Şirazda Seýetolşohada adyndaky Hoseýnyede partlama operasiýany pylanlaşdyryp amala aşyrdy.şol hadysada, 14 adam şehit bolup 215 adam hem ýaraly boldy. Tondar adly terrorçy topar şeýle geçen soňky ýyllarda näçe uly terrorçylykly operasiýany pylanlaşdyryp amala aşyrjak bolandyr.bu terrorçy topar Şirazyň Siwand adly sed howdanyny partlatjak bolandyr.Tehranyň kitap sergisinde sianurdan bolan bombalary partlatjak bolandyr.Emam Homeýni(rh)-yň haramynda partlaýjy operasiýany amala aşyrjak bolandyr emma bu toparjyk Eýranyň amanlyk güýçleriniň hüşgärligi we habarly bolmaklary bilen bu operasiýalaryny amala aşyryp başarandäldirler.Amerika belli terrorçy adamlary we Eýranyň içinde terrorçylykly operasiýalary amala aşyrýan adamlary we Eýranyň milletiniň ganlaryny dökenlerei öz topragynda kabul edýändir we şolara dürli jähetlerde hemaýat berýändir. Amerikaň şeýle bir toparjyklara hemaýat bermegi näçe soragy döretýändir.Amerika näme geçmişi bilen terrorçylyk bilen göreşmekden agzaýanka we Amerika sebitde haýsy bir amanlykdan gürrüň gozgaýanka diýen soraglar berilip durandyr.hakykatda Amerikalylar hamana terrorçylyk bilen göreşmek syýasatlarynyň galybynda hakykatlary  çöwreleşdirmek ugurda hereket edýändirler we Eýrany sebitde amanlyk bozýan ýurt görkezjek bolup özleriniň sebitde oýnaýan bozgunçylykly rollaryndan oňyn bir şekilleri berjek bolup tagalla edýändirler.2-lenjiden Amerikanyň sebitde agzaýan amanlygy hakykatda sebiti howply etmekdir.

 

Tag

Teswirler