Awgust 12, 2020 15:11 Asia/Ashgabat
  • Eýran Yslam Respublikasy äktiw çydam bilen kynçylklardan geşjekdir.

Eýran Yslam Respublikasy äktiw çydam bilen we milli raýdaşlyk bilen kynçylklardan geşjekdir.

Eýranyň milli amanlyk ýokary şurasynyň baş sekretary Ali Şamhany öz tewtter sahypasynda bu garaýşyny ara atyp,günbatar ,Eýranyň gündogar bilen strategik hyzmatdaşlyk etmeginiň öňüni aljak bolýandyr we Eýranyň milli ykdysadyny nebite bakna edip goýjak bolýandyr diýip belledi. Eýranyň milli amanlyk ýokary şurasynyň baş sekretary Ali Şamhany Eýran öňden gündogar bilen strategik hyzmatdaşlyk etmegi we  milli ykdysadyndyny nebite bagly bolmakdan aýrmak gün tertibinde goýandyr we äktiw bolan çydam bilen we milli jebislik bilen bu kynçylyklary arka atjakdyr diýip belledi.Yslam Ynkylabyň ýeňişe ýetmeginden 41 ýyl geçip barýandyr.Amerika bu 41 ýyllykda Eýran Yslam Respublikasyna urgy urmak üçin Eýranyň baýlyklaryny düňderýänir.Eýrana garşy sanksiýalary ýöredendir we Eýran milletine ykdysady taýdan gysyş bermegi öz güntertibinde goýandyr.emma bu aňyrbaş gysyşlaryň garşysynda nähili çydam görkezip bolar we Eýranyň öz az zamandaky strategileri näme ka? Eýranyň milli amanlyk ýokary şurasynyň baş sekretary Ali Şamhanyň sözlerinde bu soraglara jogap tapmak bolýandyr.birinji mesele äktiw çydam bilen ykdysady nebite bakna bolmakdan aýrmkdyr .

2-nji mesele hem jahanda bir taraplaýyn hereket etmek bilen garşy bolanlary şu ýolda täsirli bolan ýurtlar bilen strategik hyzmatdaşlyklary etmekdir.bu iki mesele strategik ähmiýetden paýlydyr,bu gatnaşyklaryň ykdysady we öz ara gatnaşyklardan aşa täsirleri boljakdyr.Amerika,Eýrana gysyşlary berip we sanksiýalara girizip  ony öz garşysynda boýun etjek bolýandyr.bu günki gün,Eýrana garşy bolan sanksiýalar gaty güýçlenendir we taýsyz bolup durandyr.şonuň üçin Eýran Yslam Respublikasy hem günbataryň bu hili aňyrbaş gysyş bermek syýasatlary bilen garşylaşmak üçin ykdysadyýetiň ukyplaryny äktiwleşdirendir.şol bir wagtda Eýran hiç mahalda başga ýurtlar bilen arany açmagyň uguryndadäldir we ähliler bilen iki taraplaýyn hormat esasynda gatnaşmagyň yzyndadyr.   

 

Tag

Teswirler