Sentýabr 08, 2020 20:25 Asia/Ashgabat
  • Ynkylapyň ýokary lideri: Yslam pygamberini kemsitmek Amerika sionizmiň pitnesidir

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy öz hatynda ýaňy-ýakynda fransuz neşiriniň Hezreti Pygamberiň nurana şahsyýetine eden kemsidilmegini ýazgardy.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi bu habarynda fransuz neşiriniň hezreti Pygamberiň (saw) şöhle saçýan we mukaddes şahsyýetini kemsitmekde eden günäsiniň günbataryň syýasy we medeni institutlarynyň ýigrenjidigini ýene-de bir gezek yglan etdi. 

Aýatolla Hameneýi, käbir fransuz syýasatçylarynyň aýdan bu beýik jenaýatyny ýazgarmazlyk üçin söz azatlygynyň bahana etmeklerini düýbünden ret edilýändigini, nädogry we awamy aldamakdygyny aýtdy.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, sionistleriň we ulumsy hökümetleriň çuňňur yslama garşy syýasatlarynyň wagtal-wagtal bolup geçýän şeýle duşmançylykly hereketleriň sebäbi brada durup geçende Häzirki wagtda bu ädim Günbatar Aziýanyň halklarynyň we hökümetleriniň aňyny ABŞ we Sionist režiminiň bu sebit üçin göz öňünde tutýan erbet meýilnamalaryndan sowmak üçin bir sebäp bolup biler diýdi.

Aýatolla Hameneýi, musulman halklarynyň, esasanam Günbatar Aziýada, bu ýiti sebitiň meselelerinde hüşgär bolmak bilen bir hatarda günbatar syýasatçylarynyň we ýolbaşçylarynyň Yslam we musulmanlara bolan duşmanlygyny hiç wagt ýatdan çykarmaly däldigini aýtdy.

Fransiýanyň "Charlie Hebdo" magazineurnaly geçen sişenbe güni täze bolgusyz hereketinde Yslamyň Pygamberi(saw) hakda jedelli kemsidiji karikaturalary neşir etdi.

Teswirler