Sentýabr 18, 2020 11:44 Asia/Ashgabat
  • Waşingtonyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň dowamy

Amerika 2019-njy ýylynda Eýrana garşy ýarag we ýarag enjamlar ugurda bolan sanksiýalary uzaklaşdyrmak üçin elinden gelen işlerini etdi.

Amerika 2019-njy ýylynda Eýrana garşy ýarag we ýarag enjamlar ugurda bolan sanksiýalary uzaklaşdyrmak üçin elinden gelen işlerini etdi.Eýana garşy bolan ýarag we ýarag enjamlar sanksiýasy BMG-synyň howpsuzlyk geňeşiniň çykaran 2231-njy karar haty 2020-njy ýylyň oktýabr aýyň 18-inde gutarýandyr.emma aýdyşymyz ýaly Amerika bu sanksiýalary Eýrayň üstünde saklamak üçin elinden gelen işi edendir.emma Amerika şowsuzlyga uçrandyr.indi Waşington bu şowsuzlygyndan soň nä-umyt bolup duran ýagdaýynda eger ýarag we ýarag enjamlar ugurda işleýän kompaniýalar Tehrana ýarag satsalar Amerikanyň tarapyndan sanksiýalara sezewar boljakdyr diýip haýbat atyp durandyr.Tramp döwleti halkara derejede ýarag enjamlary önderýän Huber şereket we öndürji Eýran bilen sowda etse Waşingtonyň tarapyndan sanksiýa giriziljekdir diýip yglan edenddir.Amerikanyň Eýran işleri boýunça ýörite wekili bolan Eliýot Abramz Eýrana garşy ýarag sanksiýalaryň gutarmagyndan soň her bir şereket Eýran bilen hyzmatdaşlyk etse çaltlykda Amerikanyň sanksiýalarynyň içine girjekdir diýip yglan etdi.Abramz bir ýagdaýda bu meseläni yglan edipdurandyr welin şondan öň ABŞ-yň döwlet sekretary Maýk Pompeo Waşington Eýrana garşy bolan ýarag we ýarag enjamlar sanksiýasyny yzygyderly dowamly etmek üçin tagalla etýändir diýip belledi.Amerikanyň doly Eýrana garşy bolan tagallalarynyň hiç birisinden netije alandäldir.we nä-umyt bolup durandyr şonuň üçin bu hili pozisiýasyny ileri sürüpdurandyr.Waşington öň howpsuzlyk geňeşiniň gurumy bilen Eýrana garşy bolan ýarag we ýarag enjamlary sanksiýalary uzaklaşdyryp başarar öýetdi,Amerika howpsuzlyk geňeşinde taýsyz bolan şowsuzlyga uçurady.çünki halkara giňişliginde ABŞ-nyň bäsdeşi bolýan O rsýet we Hytaýdan daşgary Amerikanyň Ýewropaly şärikleri hem howpsuzlyk geňeşiniň başga agzalarynyň kenarynda bu karar hata saklanan sesi berdiler we diňe Domeniken respublikasy ABŞ bilen bu karar hata hemralyk etdi.bu mesele howpsuzlyk geňeşine agza ýurtlara  ABŞ haýbatlary atsada we öolardan köp gezek islesede olar Amerikaň bu islegini kabul etmändiklerini düşüdirýändir.  döwlet sekretary Maýk P ompeo Aglan edipdurandyr welin şondan öň ayp durandyr.ag enjamlar ugurda işleýän kompaniýalar

 

 

Tag

Teswirler