Jan 15, 2021 18:29 Asia/Ashgabat
  • Beýik Pygamberiň (saw)yň adyny göterýän 15-nji harby türgenleşik-de Eýran halkynyň güýçli yradasy tomaşa goýuldy

Yslam Rewolýusiýasynyň Sepah Pasdaran güýçleriniň baş serkerdesi Eýran halkynyň möhüm gymmatlyklaryny goramak islegi raketa we pilotsyz uçarlar bilen görkezildi diýdi.

Yslam Rewolýusiýasynyň Sepah Pasdaran güýçleriniň baş serkerdesi general-maýor "Huseýin Salami" anna güni Beýik Pygamberiň (saw) 15-nji türgenleşigiň birinji tapgyrynyň çäginde şu gün bilelikdäki raketa we pilotsyz söweşiň giň gerimde geçirilendigine yşarat edip bu türgenleşigiň sargydy, Eýran Yslam Respublikasynyň milli özygtyýarlylygyny , Yslam Respublikasynyň mukaddes ulgamyny we gymmatlylyklaryny Yslam bilen Eýranyň duşmanlaryndan goramakdyr diýip  aýtdy.

Yslam ynkylabynyň Sepah Pasdaran güýçleriniň baş serkerdesi şeýle-de öňdebaryjy dolandyryş we gözegçilik tehnologiýalary we emeli intellekt bilen enjamlaşdyrylan köp sanly hüjüm ediji pilotsyz uçarlary, ballistik raketalary atmak we nyşanalary ýok etmek bu türgenleşigiň Yslam Eýranyň goranyş çäresini görkezýän ajaýyp sahnalaryndan bildi.

Tags