Jan 25, 2021 20:46 Asia/Ashgabat
  • Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Şehit Fahrizadehiň yhlasyny, ylmy we tehniki üstünliklerini öwdi

Tanymal Eýranyň ýadro we goranmak alymy Şehit Mohsen Fahrizadehiň maşgalasy şu gün (duşenbe) Yslam Rewolýusiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy.

Bu duşuşykda Aýatolla Hameneý hezretleri Şehit Fahrizadeniň ylmy we tehniki üstünliklerine we şol ýokary derejeli alymyň ylym we tejribe pudagynda çeken zähmetine ýokary baha bermek bilen Hudaýyň bu asylly adama şehitlik bilen beren iň ýokary wezipesi, deňi-taýy bolmadyk tagallalarynyň we ak ýürekliliginiň sylagydy we bu pozisiýany häzirki dünýä ýagdaýy bilen deňeşdirip bolmaýar diýip beýan etdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, köpçüligiň arasynda Şehit Fahrizadehiň adynyň beýikligi Köp ýaşlaryň onuň ömründe näbelli bolandyklaryna gynanmaklary, şehidiň yhlasynyň ýene bir eseri hasapladylar.

Hezretleri şeýle-de şehit bolanlaryň aýallary olaryň sylaglarynda paýlydyrlar we biz Hudaýdan sabyr we parahatçylygy ýüregiňize ibermegini soraýarys we Taňrynyň kömegi bilen hereketiňizi şehitiň mertebesine laýyklykda dowam etdirip bilersiňiz diýip nygtadylar.

Bu duşuşykda Şehit Fahrizadeniň aýaly we çagalary Şehit Fahrizadeh terror edileni soň Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň mähirli we öwütli habaryna ýokary baha berdiler we ylmy jihadda şehit bolanlaryň intellektual akymynyň düşündirilişine ünsi çekdiler.

Eýran Goranmak ministrliginiň gözleg we innowasiýa guramasynyň başlygy we ýadro pudagynyň öňdebaryjy alymy Mohsen Fahrizadeh 2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Tähranyň töwereginde bolup geçen terrorçylykly hüjümde şehit boldy.