Mar 06, 2021 17:08 Asia/Ashgabat
  • pap Aýatolla Sistani bilen duşuşdy

Aýatolla Sistaniniň ofisi Yrak şaýylarynyň ýokary derejeli ruhanisi bilen dünýäniň katolik lideriniň arasyndaky gepleşikleriň iň möhüm nokatlaryny yglan etdi.

Şenbe güni IRNA-nyň habaryna görä, Yrak şaýylarynyň ýokary ygtyýarly Aýatolla Ali Sistaniniň ofisiniň habaryna görä, dünýäniň katolik lideri Rim papasy Fransis bilen bolan duşuşygynda bu döwürde adamzadyň uly kynçylyklary, şol sanda adalatsyzlyk, dini we akyda azarlar, esasanam Yrakda we Palestinde esasy azatlyklary basyp ýatyrmak we bu betbagtçylyklaryň öňüni almakda beýik dini we ruhy ýolbaşçylaryň roly barada gürrüň etdiler.

Aýatolla Sistani, uly güýçler uruş diliniň ýerine halklaryň bähbitlerini ileri tutmalydygyny aýtmak bilen dürli dinlere uýýanlaryň we intellektual meýilleriň arasynda birek-birege hormat goýmak esasynda parahatçylykly ýaşaşmagy we adam raýdaşlygyny berkitmek üçin bilelikde tagallalaryň zerurdygyny bellediler.

Watikan hem şu gün Rim papasy Fransiskiň Aýatolla Sistani bilen duşuşygy barada beýannama berip, duşuşygyň iň möhüm temalarynyň biri hökmünde dinler arasyndaky dostlugyň möhümdigini aýtdy.

Tags