Jul 03, 2021 20:19 Asia/Ashgabat
  •  UNICEF-iň ykdysady krizisiň Liwanly çagalara edýän täsiri barada duýduryşy

Liwandaky ykdysady krizisiň güýçlenmegi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy ( UNISEF) bu krizisiň Liwan çagalaryna edýän täsiri barada duýduryş berdi.

 

Bütindünýä banky Liwanyň ykdysady ýagdaýy iň erbet üç ýurduň hataryndadygyny yglan edip, Liwanyň ykdysady ýagdaýy çalt pese gaçýar. Liwanyň häzirki problemalarynyň biri bolan elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi ýurduň lukmançylyk merkezlerinde-de kynçylyk döretdi. Şol bir wagtyň özünde, derman ýetmezçiligi Liwan halkyna, esasanam käbir hassalara agyr täsir etdi.

Liwanyň ykdysady krizisi çagalaryna täsir etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy ( UNISEF) hasabatynda Liwanly çagalaryň 30 göteriminden gowragynyň iýmit ýokdugy sebäpli gijelerine boş ýatýandyklaryny we maşgalalaryň 77 göteriminiň azyk satyn almak üçin ýeterlik iýmit ýa-da pul ýokdugyny aýtdy. Şeýlelik bilen, ykdysady çökgünlik Liwanda garyplygy artdyrdy we bu ýurduň çagalaryny hem öz içine aldy.

Liwandaky ykdysady ýagdaý çagalaryň saglygyna-da täsir edýär.  UNISEF-iň maglumatlaryna görä, Liwanly çagalaryň 30% -i esasy saglygy goraýyş hyzmatlaryndan peýdalanmaýar. Liwanly çagalaryň saglyk meselesi, dünýäniň beýleki ýurtlary ýaly, korona keseliniň krizisine duçar bolýandyr we bu keseli ýeňmegiň ýa-da pes täsir etmeginiň esasy şerti saglyk teswirnamalarynyň berjaý edilmegidir.

Ýene  bir mesele çagalaryň bilim almagydyr. Ykdysady çökgünlik we maşgalalaryň ykdysady zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmezligi köp maşgalanyň beýleki meseleleri ileri tutmagyna we çagalara bilim bermekden ýüz öwürmegine sebäp boldy. Şunuň bilen baglylykda  UNISEF maşgalalaryň 15% -iniň çagalary üçin mekdebi terk edendigini, 80% -iniň çagalarynyň öý işlerine ünsi jemlemeýändigini aýtdy we çagalaryň açlygy we akyl saglygy meselelerine ünsi çekdi.

Ýene bir bellemeli zat, maşgalalaryň ykdysady kynçylyklary Liwanda işleýän çagalaryň köpelmegine sebäp boldy. Inflýasiýanyň  ýokarlanmagy maşgalalara, okuwdan çykanlara we zähmet bazaryna girýän çagalara edilýän basyşa goşant goşdy.  UNISEF-iň hasabatyna görä, Liwanda her 10 çagadan biri işe iberilýär . Işleýän çagalaryň hadysasy häzirki wagtda Liwanda möhüm we umumy şikes boldy.

 

Tags