Sep 05, 2021 20:19 Asia/Ashgabat
  • Hizbullahyň başlangyjy we gabaw syýasatynyň şowsuzlygy

Hizbullah hereketiň Eýrandan ýangyjyny Liwana geçirmek we bu ýurtdaky ýangyç krizisini dolandyrmak baradaky başlangyjy ABŞ-nyň Liwana garşy gabaw syýasatynyň şowsuzlygydyr.

 

Liwan uzak wagt bäri ýangyç krizisine duçar bolýar. Stansiýanyň ewakuasiýa edilmegine we köpçülikleýin demonstrasiýalaryň döremegine sebäp bolan ýangyjyň ýetmezçiligi ýurduň syýasy we howpsuzlyk tolgunyşyklaryny hasam artdyrdy. Merkezi bankyň başlygy Riýad Salamehiň ýangyç subsidiýalaryny ýatyrmak baradaky karary krizisi hasam güýçlendirdi. Şeýle ýagdaýlarda Hizbullanyň Baş sekretary Seýed Hasan Nasrallah Eýranyň ýangyç gämileriniň Liwana iberilendigini habar berdi.

Eýranyň ilkinji gämisi Liwana ýetmänkä hem-de ikinji we üçünji gämiler barýarka, Hizbullahyň başlangyjy azyndan iki möhüm netijäni berdi. Birinjiden, ýangyç krizisi gowşady we Liwan halky Eýran gämileriniň gelmegi bilen ýangyç ýetmezçiligi meselesi köplenç çözüler diýip umyt edýärler. Ikinjiden; Bu başlangyç, ABŞ-nyň gabaw we Liwanyň içerki işlerine gatyşmak syýasatynyň şowsuzlygydy.

Emma näme üçin bu başlangyç ABŞ-nyň şowsuzlygy boldy?

ABŞ Liwanda Hizbullaha garşy sanksiýalar girizmek bilen, ýurda walýutanyň geçirilmegini netijeli bökdeýär we Liwanyň käbir resmilerine haýbat atýar. Nasrallah: "Liwanda bolup geçýän zatlaryň hemmesinde esasy günäkär Liwan häkimiýetlerine sanksiýalar sanawyna girizilmegi bilen haýbat atýan ABŞ" -diýdi. Mundan başga-da, ABŞ Liwanyň içerki işlerine gatyşýar we bu ýurtdaky walýutaň ýokarlanmagynyň arkasynda durýar diýdi.

Halkara ykdysadyýet boýunça bilermen Reza Mohtaşamipur "Liwanyň Merkezi Banky Saad al-Haririniň toparynyň gözegçiligindedir we bankyň hereketlerini goldaýarlar" -diýdi. "Liwanyň Merkezi bankynyň häkimi Riýad Salamehiň güýjüniň premýer-ministriň we prezidentiňkiden has ýokarydygy bellärliklidir we Amerikalylar Liwan häkimiýetlerine iş we meýilnamalarda haýsydyr bir kynçylyk bar diýip duýduryş berdiler. bu adam (Riýad Salameh) olara gaty gymmat düşüp biler ". "Liwandaky ýangyç krizisine ABŞ-nyň sanksiýalary däl-de, ABŞ-nyň Liwan bank ulgamyna gatyşmagy täsir etdi" -diýip Mohtaşamipur belledi.

Bu ýagdaýy göz öňünde tutup, Liwanly resmiler Eýranyň ýangyç gämilerini Liwana ibermek gabaw syýasatynyň we ABŞ-nyň bu ýurda gatyşmagynyň şowsuzdygyna ynanýarlar.

 

 

Tags