Nov 08, 2021 10:19 Asia/Ashgabat
  • Mustafa Al-Kazeminiň öýüne şübheli hüjüm

Yragyň premýer-ministri Mustafa al-Kazemi ýekşenbe güni irden şübheli hüjümden aman galdy.


Yrakda soňky 72 sagadyň içinde içerki syýasy dartgynlyk artdy. Geçen anna güni demonstrantlar Yrakdaky parlament saýlawlarynyň netijelerine nägilelik bildirip, howpsuzlyk güýçleri bilen çaknyşdy. Bu çaknyşykda birnäçe adam ölüp, ýaralandy. Bu wakadan soň käbir adamlar Yragyň premýer-ministrini konflikte gatnaşmakda we parlament saýlawlarynyň öňüsyrasynda demonstrantlar bilen iş salyşmak üçin ýörite güýç ibermekde aýyplady. Bu wakadan 48 sagat geçmänkä, Mustafa al-Kazeminiň öýüne pilotsyz uçar bilen hüjümiň habary ýaýrady, Yragyň premýer-ministri muny hem tassyklady.

Bu Pilotsyz hüjümiň birnäçe sebäplere görä şübhelidir.

Birinjisi; Yragyň premýer-ministriniň öýüne edilen hüjüm anna güni bolan çaknyşyklara kölege salýar we demonstrantlaryň öldürilmegi we ýaralanmagy kölege salýar we çetleşdiriler. Mustafa al-Kaziminiň öýüne edilen hüjüm Yrakly demonstrantlaryň seslerinden has köp hasaplanýar. Şonuň üçin anna güni bolan çaknyşykda günäkärleriň şahsyýetini ýatdan çykarmak ähtimallydir.

Ikinjisi; Bu hüjümden soň, Yragyň çydam toparlary parlament saýlawlarynyň netijelerine iň köp nägilelik bildirýän toparlar, netijeleriň üýtgedilendigini öňe sürýärler. Juma çaknyşyklaryndan soň demonstrantlar we Yragyň howpsuzlyk güýçleri, şol sanda Yrakdaky Asaeb Ahl al-Hakyň baş sekretary Kaýs al-hazali, çaknyşyklaryň maksady çydam toparlaryny günäkärlemek we abraýdan düşürmekdir diýdi. Şol sebäpden, Yrakdaky soňky wakalaryň arasynda gönüden-göni baglanyşyk bar ýaly we bu  ösüşler biri-biriniň üstüni ýetirýär.

Üçünjisi; Al-Kazimiň öýüne edilen hüjüm, Yrakdaky parlament saýlawlarynyň netijelerine nägile bolýanlara  garşy amallaryň güýçlenmegine sebäp bolup biler.

 Sebäbi bu demonstrasiýalar parahatçylykly bolsa-da, öňa garşylar öňünde Yrakda howpsuzlyga we durnuksyzlyga sebäp bolup biler.

Tags