Nov 27, 2021 17:00 Asia/Ashgabat
  • Haniýehiň Iňlisiň Hamasa garşy alyp barýan hereketlerine garşy mümkin boldugyça mobilizlemek buýrugy

Palestinanyň Yslam Çydam Hereketiniň (Hamas) syýasy gullugynyň başlygynyň geňeşçisi, bu hereketiň syýasy gullugynyň başlygy "Ysmaýyl Haniýeh" -iň soňky Iňlisleriň Hamasa garşy çäresiniň öňünde Palestina meselesine iň köp goldaw bermek baradaky buýruklary barada habar berdi.

Iňlis parlamenti anna güni (düýn) Palestina Yslam Çydam hereketi Hamasy terrorçy diýip yglan etmäge razy boldy. Bu şertnama bilen Iňlisde bu hereketiň ähli işleri gadagan edildi.

Hamas hereketiniň syýasy gullugynyň başlygynyň geňeşçisi Tar al-Nuno Iňlisiň Hamasa garşy bu çäresi Ysraýylyň lobbisiniň basyşy astynda amala aşyryldy we London aslynda basyp alyjy sionist režimiň taslamasyny goldaýandygyny mälim etdi diýdi.

Hamas hereketiniň syýasy gullugynyň başlygynyň geňeşçisi bu hereketiň pozisiýasynyň üýtgetmejekdigini we Iňlisiň kararyny äsgermezlik etjekdigini aýtmak bilen Ysmaýyl Haniýehiň, Palestina meselesine esasanam arap ýurtlarynyň derejesinde goldawyny toplamak barada görkezme berdi diýip yglan etdi.

Tags