May 29, 2022 12:41 Asia/Ashgabat
  • Hamas: Palestina Kuds-i goramak üçin birleşdi

Hamasyň metbugat sekretary Al-Kuds bilen Al-Aqsa metjidiniň gyzyl çyzykdygyny aýtdy we Palestinanyň hemmesiniň Al-Kuds-i goramak üçin bitewi söweş meýdanyna öwrülendigini aýtdy.

Palestinanyň Yslam çydam Hereketiniň (Hamas) metbugat sekretary Fawzi Barhoum, "Baýdak ýörişi" diýilýän günüň öňüsyrasynda Sionistleriň Al-Aqsa metjidine eden hüjümine jogap hökmünde Al-Maýadine beren interwýusynda Palestinanyň hemmesi yslam mukaddesligini goramak üçin bitewi söweşiň sahnasyna öwrüldi diýdi.

Palestina halky häzirki wagtda Al-Aqsa metjidinde basyp alyjy güýçleriň we göçüp gelenleriň içeri girip bilmezligi üçin mukaddes söweşe başlady we basyp alyjylar bilen söweş ähli garşylyk nokatlarynda we ähli derejelerde bolmalydyr diýip Hamasyň sözçüsi sözübe goşdy.