Jul 19, 2022 13:11 Asia/Ashgabat
  • Birleşen Milletler Guramasy Ýemendäki ýaraşyk şertnamasyny giňeltmek boýunça tagalla edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň metbugat sekretarynyň orunbasary bu halkara guramanyň Ýemendäki atyşygy bes etmekligi uzaltmaga synanyşýandygyny aýtdy.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Birleşen Milletler Guramasynyň metbugat sekretarynyň orunbasary Farhan Hak duşenbe güni bu halkara guramanyň Ýemen meseleleri boýunça ýörite wekili Hans Grundbergiň taraplar bilen aragatnaşyk saklaýandygyny we bu ýurtda ýaraşyk şertnamasyny giňeltmäge synanyşýandygyny habar berdi.

Farhan Hak, žurnalistleriň Ýemende atyşygyň bes edilmeginiň alty aý uzaldylmagy baradaky käbir habarlar baradaky sowalyna jogap edip, bu ýaraşyk möhletiniň uzaldyljakdygyny tassyklap bilmejekdigini aýtdy.

Geçen duşenbe güni Hans Grundberg Ýemendäki ýaraşyk şertnamasynyň parahat ilatdan ölenleriň sanynyň ep-esli azalmagyna sebäp bolandygyny we şeýlelik bilen ýaraşyk başlamazyndan üç aý öň bilen deňeşdirilende parahat ilatdan ölenleriň sanynyň üçden iki esse azalandygyny habar berdi.

Şol bir wagtyň özünde Ýemeniň Milli Halas ediş Hökümetiniň Transport ministri Abdul Wahab yaahýa Al-Dara geçen duşenbe güni atyşygyň bes edilmegi diňe bu ýurduň nebitini talamak üçin ulanylandygyny aýtdy we ot açyşlygyň bes edilmeginiň gerimini bähbitsiz giňeltmek peýdasyz we agressiw Saud-Emirati koalisiýasy bilen atyşygyň bes edilmeginiň maddalaryna täzeden seredilmelidir diýdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň gözegçiligi astyndaky gumanitar ýaraşygyň ikinji tapgyry bir ýagdaýda tamamlanyp barýar welin ol entek doly durmuşa geçirilmedi we Ýemen halkynyň görgülerini azaltmady, emma Yemenemeniň nebitini eksport etmek üçin agressiw koalisiýa üçin howpsuz ýagdaý döretdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we başga-da birnäçe ýurduň goldawy bilen Saud Arabystany 2015-nji ýylyň mart aýyndan bäri Ýemene harby çozuş edip gelýär we bu ýurdy gury ýer, deňiz we howadan gabap durandyr.

Tags