Aug 08, 2022 16:20 Asia/Ashgabat
  • Ziad al-Nahleh: Sionist duşman biziň şertlerimizi berjaý etmese, söweş täzeden başlar

Palestina Yslam Jihadynyň Baş sekretary, duşman biziň şertlerimizi ýerine ýetirmese, atyşygyň bes edilmegini bozarys we uruş täzeden başlar diýdi.

Sionist režim anna güni agşam Gaza zolagynyň dürli sebitlerine howa we artilleriýa hüjümlerine başlady. Bu jenaýatçylykly hüjümlere jogap hökmünde palestinaly garşylyk toparlary sionist şäherleri we basyp alan ýerlerdäki şäherleri, esasanam Tel Awiw we Ben Gurion howa menzilini ýüzlerçe raketa bilen nyşana aldy. Netijede, çydam güýçleriň raketalar sionist re regimeimi düýn agşam 23: 30-da (ýerli wagt) ýaraşyk şertnamasyny kabul etmäge mejbur etdi.

Fars habar gullugynyň duşenbe güni beren habaryna görä, Yslam Jihad Hereketiniň Baş sekretary "Ziýad Al-Nahleh" sionist režim bilen ýaraşyk barada beren gürrüňlerinde Sionist duşman ýaraşyk gözleýärdi we şertlerimizi kabul etmek bilen ýaraşyk baglaşyldy diýdi.

Al-Nahleh palestinalylaryň sionist agressiýasyna garşy göreldeli garşylygyna yşarat edip Palestina halky, esasanam Saraýa al-Kuds uly üstünlik gazandylar we Yslam Jihad hereketi öňkülerinden has durnukly we güýçli bolmagynda galdy diýdi.

Yslam Jihad Hereketiniň Baş sekretary sionist duşmanyň ýaraşyk gözleýändigini aýtmak bilen biz "Şeýh Bassam Al-Saadi" we "Halyl Al-Awadah"-yň goýberilmegini ýaraşmagyň şerti etdik diýdi. Ol şeýle-de biz bu ýeňşi Palestina halkynyň ýanynda duran ähli adamlara bagyşlaýarys diýip nygtady.

Aýtmak ýerli Gazanyň köp adamy duşenbe güni irden sionist režime garşy girizilen garşylyk talaplarynyň ýaraşyk şertnamasynyň ýerine ýetirilmeginden soň köçelere çykdylar we bu ýeňşini baýram etdiler.

Tags