Aug 09, 2022 13:41 Asia/Ashgabat
  • Aşura güni hakda Abdul Mälik al-Husiniň sözleri

Ýemeniň Ansarullah hereketiniň baş sekretary Aşura gününi bellemek mynasybetli çykyş etdi ,onuň sözlerinde dört möhüm nokady görmek bolýar.

Abdul Mälik al-Husiniň sözleriniň ilkinji nokady duşmanyň dini düşünjeleri ýoýmaga synanyşmagy baradadyr. Ýoýulmak, Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Leader Ýolbaşçysynyň öňem ençeme gezek öňe süren howpudyr. Ýoýulmak, faktlaryň we hakykatlaryň tersidir. Ýoýulmak üstünliklere üns bermeýär we gowşak taraplary görkezýär. Ýoýulmak, duşmanyň psihologiki we aň-bilim söweşiniň dowamydyr. Bu howp dürli ugurlarda ulanylýar, olaryň biri dindir. Duşmanlar yslam jemgyýeti üçin birleşdiriji funksiýanyň bardygyny we yslam jemgyýetiniň şahsyýetini berýän elementdigini gaty gowy bilýärler. Şol esasda, esasanam sosial ulgamlary ulanmak bilen dinde, esaslarda we wezipelerde ýoýulmalar döretmäge synanyşýarlar we yslam jemgyýetine garşy esasanam özlerine agalyk etmegi maksat edinýärler. Bu meselede Ýemeniň Ansarullahynyň Baş sekretary Seýid Abdul Mälik al-Husi: "Milletiň duşmanlary musulmanlary azdyrmak, olary ýoldan çykarmak  üçin dini düşünjelerimizi ýoýmaga synanyşýarlar" -diýdi.

Abdul Mälik al-Husiniň Aşura sözleriniň ikinji nokady, Aşuranyň biziň üçin iň möhüm sapaklaryndan biri sütemlere garşy durmakdyr. esasanam Eýran Yslam Rewolýusiýasyndan soň ýüze çykan düşünje, ýöne garşylyk Hoseýni Aşuradan gözbaş alýar. Aslynda, Karbaladaky şaýylaryň üçünji ymamy zalymlaryň dolandyryşyny kabul etmekden ýüz öwürdi we garşylyk ýoluny saýlady we ahyrynda şehit boldy. Abdul Mälik Badr al-Din Husi Aşuranyň bu taglymatyna ünsi çekip: "Hakykat, ymam Hüseýiniň (s.a.) pozisiýasyny göz öňe tutup hiç haçan ezijileriň öňünde boýun egmezligimizi talap edýär" -diýdi.

Ýemeniň Ansarullah hereketiniň baş sekretary Aşuraýyň sözleriniň üçünji nokady, käbir arap ýurtlary bilen sionist režimiň arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagy bilen baglanyşyklydyr. Resmi we resmi däl görnüşlerde kadalaşdyrmak indi dowam edýär. Esasanam BAE we Bahreýn 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda jemgyýeti kadalaşdyryp başlady we häzirem dowam edýär. Resmi däl kadalaşdyrmak Saud Arabystany tarapyndan hem alnyp barylýar, muny Abdul Mälik al-Husi hem nygtap tankytlady.  

Al-Husiniň sözleriniň dördünji we strategiki nokady, duşmanlaryň esasy maksady yslam milletine agalyk etmekdir. Yslam halkyna agalyk etmek we gözegçilik etmek günbatar we sionist duşmanlaryň onlarça ýyl bäri dürli ýollar bilen alyp barýan meselesidir.

 

Tags