Maý 19, 2020 23:06 Asia/Ashgabat
  • Abuşarif: Asyryň söwdasy adyndaky taslamanyň maksady yslam birleşigine urgy urmakdyr

Palestina Yslam Jihad hereketiniň Eýrandaky wekili, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň asyryň söwdasy adyndaky taslamanyň Palestina, Iordaniýa we Siriýanyň beýleki böleklerini Ysraýyl regimeimine goşmak isleýändigini aýtdy.

Naser Abu Şerif sişenbe güni Halkara Mukaddes Kudus Kongresinde eden çykyşynda "Günbatar bilen Ysraýylyň arasyndaky gatnaşyklar bölünişikleri döretmäge we yslam ymmatyny gowşatmaga we yslam agzybirligini pese gaçyrmaga gönükdirilendir" -diýdi.

Abu Şerif "Asyr şertnamasy meýilnamasynda Iordan derýasynyň günbatar kenaryndaky ýerleriň 40 göteriminiň Ysraýyla birikdiriljekdigini" aýtmak bilen olar"Yslam ymmatynyň gozgalaňynyň we gülläp ösmeginiň öňüni almak üçin elmydama synanyşýarlar diýip nygtady.

18 ýurtdan çykyş edenleriň gatnaşmagynda “Kudus Şerif” halkara kongresi 18-nji we 19-njy maýda geçirildi.

Tag

Teswirler