Awgust 04, 2020 21:45 Asia/Ashgabat
  • Beýrutda güýçli partlama ýüze çykydy

Liwanyň paýtagty Beýrut portunyň golaýynda güýçli partlama boldy.

Liwanyň Resmi habar gullugynyň habaryna görä howpsuzlyk çeşmeleri bu partlama partlaýjy maddalar saklanylýan bir ammaryň ot almagy netijesinde ýüze çykandyr.

bu partlama şeýle bir güýçli bolandyr welin onuň sesi gaty uzaklykfan eşidilendir.bu partlamanyň netijesinde ýaraly bolanlaryň onlarçasy keselhanalara geçirilendirler.

Hasabatda aýdylmagyna görä, partlama döwlete we döwlete bagly bolmadyk guramalara we raýatlaryň öýlerine ep-esli derejede zyýan ýetiripdir.

Teswirler