• Mertebesi Belent Ýolbaşçy Kataryň emirini kabul etdiler

  Mertebesi Belent Ýolbaşçy Kataryň emirini kabul etdiler

  Ýanwar 12, 2020 21:26

  Kataryň emiri Şyh Tamim bin Hamad Al-Sani şu gün Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali Hameneýi Hezretleri bilen duşuşyp gürrüň etdi.

 • Ruhani: Eýran kataryň ýanynda galjakdyr

  Ruhani: Eýran kataryň ýanynda galjakdyr

  Ýanwar 12, 2020 20:31

  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani sebitiň käbir ýurtlary , Katara garşy çäklikleri döretdiler emma Eýran goňşyçylyk borçlary boýunça kataryň ýanynda boldy we onuň ýanynda galjakdyr diýdi.

 • Ruhani: Amerika agyr tawan berjekdir

  Ruhani: Amerika agyr tawan berjekdir

  Ýanwar 04, 2020 21:14

  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň Sepah Pasdaranynyň Kudus güýjüniň serkerdesi Serdar Sepahbod Gasem Suleýmaniň terror edilmeginiň bütin yzygelimleriniň jogapkärçiligi Amerikanyň üstünedir we Wşington agyr tawan berjekdir diýdi.

 • Zarif, Katar-iň premýer ministri bilen duşuşdy

  Zarif, Katar-iň premýer ministri bilen duşuşdy

  Dekabr 15, 2019 21:07

  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif bilen katar-iň premýer ministri ABDALLAH bin Nasir bin Khalifa Al Thani ikitaraplaýyn we sebitleýin hyzmatdaşlyklar barada gürrüň etdiler.

 • Azäri Jahromi:Eýran 33 million saýberi hüjümleri dep edendir

  Azäri Jahromi:Eýran 33 million saýberi hüjümleri dep edendir

  Oktýabr 29, 2019 21:21

  Eýranyň aragatnaşyklar we tehnologiýa ministri Muhammet Jawad Azäri Jahromi Eýran Yslam Respublikasy geçen bir ýyllykda duşmanlaryň 33 million saýberi hüjümlerini dep edendir diýdi.

 • Eýran bilen Kataryň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

  Eýran bilen Kataryň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

  Oktýabr 29, 2019 19:32

  Eýran bilen Kataryň daşary işler ministrleri Duha-da Mýunheniň sebitleýin howpsuzlyk konferensiýasynyň ýanynda duşuşyp gürrüň etdiler.

 • Zarif Duha sapar etdi

  Zarif Duha sapar etdi

  Oktýabr 28, 2019 21:11

  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Mýunheniň howpsuzluk konferensiýasynyň sebitleýin maslahatyna gatnaşmak üçin Kataryň paýtagty Duha sapar etdi.

 • Ruhani:Eýran sebitde howpsuzlygy pugtalandyrmagyň yzyndadyr

  Ruhani:Eýran sebitde howpsuzlygy pugtalandyrmagyň yzyndadyr

  Iýun 05, 2019 16:07

  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň sebitde howpsuzlygy pugtalandyrmagyň yzyndadygyny aýtmak bilen Eýran hiç bir ýurt bilen uruşyň yzynda däldir diýdi.

 • sionist režimi Palestinanyň keşbini üýtgetmegiň yzyndadyr

  sionist režimi Palestinanyň keşbini üýtgetmegiň yzyndadyr

  Sentýabr 14, 2018 21:42

  kataryň daşary işler ministrligi kudusyň gündogarynda ýerleşen han Al-Ahmar obasyny ýykyp ýumurmak baradaky sionist režimiň harbylarynyň işlerini ýazgaryp bu işleriň maksadyny Palestinanyň keşbini üýtgetmek jasaplady.

 • Ruhani: Tehran Duhanyň ýanynda boljakdyr

  Ruhani: Tehran Duhanyň ýanynda boljakdyr

  Iýun 18, 2018 21:40

  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani kataryň emiri Şyh tamim bin hamad al-sani bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegini garşylamak bilen bir wagtda katar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi ugurda hiç hili böwet ýokdyr we Tehran Duhanyň ýanynda durjakdyr diýip yglan etdi.