Sep 21, 2021 20:33 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanda raýatlyk almaن ýeňilleşdirildi

Türkmenistanyň prezidenti bu ýurtda ýaşaýan, emma raýatlygy bolmadyk adamlara raýatlyk bermäge razy boldy.

Fars habar gullugynyň habarçysynyň habaryna görä, Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow azatlygy we adam hukuklaryny goldaýan halkara kadalaryna laýyklykda "Türkmen raýatlygyny kabul etmek" buýrugyna gol çekdi.

Türkmenistanyň degişli ministrliklerine we bölümlerine bu ýurtda ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň resminamalaryny gaýtadan işlemek tabşyryldy.

Tags