Nov 27, 2021 13:18 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasat eadarlarynyň ýolbaşçylary iki taraplaýyn gatnaşyklaryň gün tertibi boýunça pikir alyşdylar

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Ministrler Geňeşiniň 25-nji mejlisiniň meýdançasynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri Raşid Meredowyň hem-de Abdulaziz Kamilowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beren habaryna görä, Diplomatlar sebit derejesindäki özara hereketleriň depginine aýratyn ähmiýet bermek bilen, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň BMG, YHG, AHHG we beýleki guramalaryň çäklerindäki özara hereketlerine hem seredilip geçildi. Halkara düzümleriniň çäklerindäki ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem-de ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagynyň oňyn tejribesi hem nygtaldy. 

Tags