Dec 05, 2021 16:11 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan bilen EUB gatnaşyklaryny giňeltmäge aýratyn ähmiýet berilýär

EUB-niň Türkmenistandaky ilçisi bu bileleşigiň bu ýurtda ileri tutýan ugurlarynyň möhümsi dürli ugurlarda şol sanda ykdysadyýet ýaly ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmekden ybaratdygyny aýtdy.

Fars habar gullugynyň ýekşenbe güni beren habaryna görä "Diego Ruiz Alonso" çykyşynda: Ýewropa Bileleşigi Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulmak üçin türkmen hökümeti bilen işleşýär diýdi.

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky ilçisi erkin söwdany ösdürmegiň tutuş Merkezi Aziýa üstünlik getirjekdigine ynanýarys diýdi.

"Diego Ruiz Alonso" şeýle-de Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna agza bolmak baradaky islegi dogry karardyr diýdi.

Tags