Jan 16, 2022 13:53 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň kazyýet ulgamyny sanlaşdyrmak

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň kazyýet ulgamynda häzirki zaman tehnologiýalaryny has köp ulanmaga çagyrdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmeniň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde kazyýet ulgamyny sanlaşdyrmagy buýurdy.

Türkmenistanyň prezidenti ýurtda sanly ulgamlaryň ulanylyşyny giňeltmek we tizleşdirmek işini dowam etdirmegiň zerurdygyny aýtmak bilen şeýle diýdi: Bu ugurda iň täze tehnologiýalaryň ulanylmagy jemgyýetçilik tertibine gözegçilik etmegiň hilini ýokarlandyrýar.

Tags