Jan 16, 2022 22:20 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan bilen Italiýanyň arasynda söwda we ykdysady gatnaşyklaryň ösüşi

Italiýanyň we Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Milan bilen Aşgabadyň arasynda hyzmatdaşlyga we özara gatnaşyk gurmaga gyzyklanma bildirdiler.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň Milandaky ilçisi Toýly Kömekow, Italiýanyň Lombardy sebitiniň häkimi Atilio Fontana bilen duşuşyp, iki ýurduň arasynda söwda, syýasy, diplomatik, medeni we gumanitar gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdy.

Fontana we Kömekow, türkmenistan bilen italýan işewür toparlarynyň arasynda göni aragatnaşygyň geljegini öwrendiler we dokma we oba hojalygyny gaýtadan işlemek pudaklarynda önümçilik tejribesini we tehnologiýasyny geçirmek bilen baglanyşykly Lombardiýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň türkmen taslamalaryna gatnaşmagynyň mümkinçiligine garadylar.

Ylmy we bilim gatnaşyklarynyň giňelmegi we Lombardy uniwersitetlerinde Türkmenistandan tehniki hünärmenleriň we tejribeli inersenerleriň taýýarlanmagy we Türkmenistan-Owganystan-Päkistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna italýan banklarynyň we eksport agentlikleriniň gatnaşmagy mümkinçiligi gözden geçirildi.

Lombardy Italiýanyň senagat we ylmy paýtagty bolan iň möhüm ykdysady we maliýe merkezidir we ýaşyl energiýa, dokma we transport ýaly pudagynda tehnologiýalary ösdürmekde dünýäde öňdebaryjy sebitleriň biridir.

Tags