Apr 02, 2022 13:27 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň we Hindistanyň prezidentleri Aşgabatda duşuşýarlar

Türkmenistanyň we Hindistanyň prezidentleri Aşgabatda şäherinde duşuşýarlar.

Duşuşykda türkmenler we hindi resmileri ikitaraplaýyn meseleleriň giň toparyny ara alyp maslahatlaşarlar we iki ýurduň arasyndaky ynamy we özara düşünişmegi güýçlendirmek üçin resminamalara gol çekerler.

Fars habarlar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň prezidenti Ram Kowind Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdymuhamedowyň çakylygy boýunça Aşgabata üç günlük sapar etdi.

Saparyň dowamynda ýokary derejeli gepleşikler, bilelikdäki beýannama, şeýle hem betbagtçylyklar bilen göreş, maliýe maglumatlary, hyzmatdaşlyk we medeni maksatnamalar we ýaşlar bilen baglanyşykly düşünişmek memorandumyna gol çekiler.

Şeýle hem bilelikdäki poçta markasy Hindistan bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli bellenilýär.

Tags