May 10, 2022 16:25 Asia/Ashgabat
  • Türkmeniň prezidenti TOPH taslamasynyň tamamlanmagyny nygtady

Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan TOPH halkara gaz geçiriji taslamasynyň gysga wagtda tamamlanjakdygyny aýtdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmeniň prezidenti "Serdar Berdymuhamedow" bu ýurt bilen Pakistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy mynasybetli eden ýüzlenmesinde Aşgabadyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek isleýändigini mälim etdi.

Berdymuhamedow Türkmenistan bilen Päkistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk we birek-birege ynam esasynda döredilendigini we bilelikdäki tagallalaryň netijesinde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähbidine dowam etjekdigini aýtdy.

türkmen prezidenti Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan halkara gaz geçiriji taslamasynyň gysga wagtda tamamlanmagyna ünsi çekip, sebitiň ykdysady ösüşine, goňşuçylyk gatnaşyklarynyň giňelmegine we durnukly we dinamiki ösüşi üpjün etjekdigini aýtdy.

Türkmenistanyň prezidenti Prezident Aref Alawi we premýer-ministr Muhammet Şahbaz Şerif we Päkistan halkyna saglyk, bagt we abadançylyk we has köp ösüş arzuw etdi.

TOPH gaz geçirijisiniň uzynlygy 1814 km, şolardan 207 km Türkmenistanyň içinde, Owganystandan 774 km we Pakistandan Hindistana çenli 826 km dowam edýär. TOPH gaz geçiriji taslamasynyň gurluşygy Owganystanda 2018-nji ýylda başlandy, ýöne uruş we howpsyzlyk sebäpli zerur öňegidişlik bolmady.

Tags