May 16, 2022 08:32 Asia/Ashgabat
  • Özbegistan we Türkmenistan parlament hyzmatdaşlygyny nygtaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti we Özbegistan Senatynyň başlygy Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen parlament gepleşiklerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdylar.

Daşkentdäki Fars habar gullugynyň habaryna görä, Aşgabatda ýokary derejeli delegasiýa ýolbaşçylyk edýän Özbek senatynyň başlygy Tanzila Narbaýewa türkmenleriň prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy.

Iki tarap soňky ýyllarda täze amaly mazmun bilen utgaşýan Özbek-Türkmen gatnaşyklarynyň oňyn ösüşini gutlady we Ykdysady, Söwda, Ylmy, Tehniki we Medeni Hyzmatdaşlyk Hökümetara Iş toparynyň yzygiderli işiniň möhümdigini aýtdy.

Mundan başga-da, iki tarap özbek we türkmen öndürijileriniň arasynda senagat hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň zerurdygyny aýtdylar.

Duşuşykda şeýle hem Özbegistan we Türkmenistan halkynyň bu meselede haýyş eden bilelikdäki dabaralary geçirmek tejribesini dowam etdirmek bilen medeni ugurda özara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek meselesini ara alnyp maslahatlaşyldylar.

2021-nji ýylda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda 881 million 900 müň dollar boldy, bu bolsa 2020-nji ýyldakydan 61% köp.

Häzirki wagtda Özbegistanda türkmen maýadarlarynyň maýa goýumlary bilen dürli ugurlarda 160 kompaniýa işleýär.

 

Tags